• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address ˹éÒËÅÑ¡ ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

¢èÒÇÊÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¨Ò¡§Ò¹ºØ¤ÅÒ¡Ã

ºØ¤ÅÒ¡Ãã¹Ãкº Áըӹǹ·Ñé§ÊÔé¹ 295 ·èÒ¹
¼Ùé·Õèà¢éÒÊÙèÃкºáÅéǨÐÁÕà¤Ã×èͧËÁÒ • ˹éÒª×èÍ (¡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкºËÁÒ¶֧¼Ùéãªé§Ò¹ã¹Ãкºà¢éÒä»ÍѾഷ¢éÍÁÙÅ ª×èÍàÅè¹ Çѹà´×͹»Õà¡Ô´ áÅÐÇزԡÒÃÈÖ¡ÉÒ)
·Õè à¢éÒÊÙèÃкº ª×èÍ - ¹ÒÁÊ¡ØŠ˹éÒ·Õè¾ÔàÈÉ á¼¹¡áÅÐ˹èǧҹ ʶҹСÒÃÃѺÃÒª¡ÒÃ
1
นิศานาถ จำรัสศรี •
2
•
แสงเดือน มีครู •
3
นันทพงษ์ ช้างหิน •
4
•
อุดม รูปดี • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
5
สถิตย์ ปริปุณณากร • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
6
•
ว่าที่ร.ต.ประเสริฐ พรหมเผ่า • รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
7
•
สาธิต สุทธธง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
8
มนัสชัย สุวรรณชัยโฆษิต • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
9
•
ณรงค์ เอี่ยมประเสริฐ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
10
•
อดุลย์ ปงลังกา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
11
วันเพ็ญ เพชรคำ • ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
12
เกศสุดา หอมลา • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
13
•
นิตยา นรรัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
14
•
ระเบียบ ศุขวิทย์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
15
•
ชิตชัย แสงสว่าง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
16
•
อดิศักดิ์ ศรียะ • หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
17
วริศรา ทองวัง • หัวหน้างาน งานการบัญชี
• บุคลากรทางการศึกษา งานการบัญชี
18
ชัยยุทธ แก้วประภา • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
19
ดนุรุท สีลาคำ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
20
ลิขิต ขัดแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
21
•
อรวรรณ ฉัตรจันทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
22
•
ว่าที่ ร.ต.ศุภฤกษ์ บุญเจ็น • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
23
•
วิเชียร หางนาค • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
24
•
ทัศนีย์ ปริรักษ์วิจิตร • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
25
เชียงชัย แปงณีวงค์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ทและห้องปฏิบัติการกลาง
26
สิริกร พรหมปิงกา • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
27
•
เกลียวพันธ์ หงษ์ทอง • หัวหน้างาน งานบุคลากร
28
•
สุวัจน์ ห้อธิวงศ์ • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
29
•
อรุณ พวงสุวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
30
มนัสนันท์ หล่อวนาวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
31
สมแสง อรัญญวาศรี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
32
•
พัฒน์ชัย พรมทา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
33
•
สุวรรณ ใจเที่ยง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
34
บรรพต ยาสังกาญจน์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
35
•
สมยศ สุวรรณรัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
36
•
นพรัตน์ ไพรวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
37
วิวัฒน์ อินทรมุสิก • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
38
•
นางสาวประกายฉัตร ขวัญแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
39
•
อรุณ จอมขวา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
40
•
ณธษา หุนานนทศักดิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
41
สุรศักดิ์ ทองกร • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
42
•
ชาติชาย จำรัสศรี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
43
รัตน์ สอนใจ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
44
•
ธงชัย ปัญญาวงศ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
45
•
นพดล เขียวอาสะวะ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
46
•
จุไรรัตน์ กิตติวรพงษ์กิจ • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
47
•
สุธีรา หางนาค • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
48
•
นิภา ไชยเสน • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
49
•
ประโยชน์ พูนกล้า • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
50
•
รุ่งนภา วาวงศ์มูล • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
51
•
ประเสริฐ ดีเรือน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
52
•
ดวงทอง รูปดี • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
53
•
วรรณี ธงเธียร • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
54
•
จักรชัย ปิงเมือง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
55
•
ดาราวณี จอมขวา • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
56
ถวิล ติ๊บหน่อ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
57
•
ธนิด ภัคธนาเดชานนท์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
58
•
สุวิทย์ หวังสันติธรรม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
59
•
ภาวัช เงินชุ่ม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
60
อุบล ฟูคำมี • หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
61
•
เกษริน สุขตัว • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
62
•
สายทิพย์ คำภีระ • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
63
•
ทักษิณ จุ้ยศรีแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
64
•
นายเชาว์ ปั้นบุญ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
65
•
ปราสาท สุทธิกวี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
66
•
วันชัย ยังประสิทธิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
67
•
เพ็ญนภา แสนทวีสุข • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
68
•
นิพนธ์ บุญประคอง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
69
มณฑล ยะตา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
70
•
อัญชลี ขวัญสง่า • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
71
ประสาน ราชคมน์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
72
•
สมมาตร หอมลา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
73
•
ศิระ ทองสาย • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
74
•
นายวิทยา พิชยาปรีชาพล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
75
บุญส่ง เดชมนต์ • ครูประจำ แผนกวิชางานเทคนิคพื้นฐาน
76
ประหยัด นาวา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
77
กิตติพงศ์ มงคลกุล • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
78
•
นงลักษณ์ สว่างใจธรรม • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
79
•
สุวรรณา พูนกล้า • หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
80
สมพร จิรศาสตร์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
81
สมศักดิ์ ทับทิม • ครูประจำ แผนกวิชางานเทคนิคพื้นฐาน
82
•
อภิชัย ศรีชัย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
83
•
ปราณี มงคลกุล • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
84
•
ประสาน ภทรประสงค์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
85
นพรัตน์ จันทร์สุริยา • ครูประจำ แผนกวิชางานเทคนิคพื้นฐาน
86
•
นายบัญญัติ อิ่นคำ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
87
•
นายอัศนินท์ สงวนทรัพย์ • บุคลากรทางการศึกษา งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
88
•
นางสาวสุจิตรา พื้นอินทะศรี • บุคลากรทางการศึกษา งานการบัญชี
89
ภรภัทร ทิพยจักร์ • บุคลากรทางการศึกษา งานวิทยบริการและห้องสมุด
90
•
ประเสริฐ แก้วสา • บุคลากรทางการศึกษา งานบริหารทั่วไป
91
•
นิตยา แก้วสืบ • บุคลากรทางการศึกษา งานวัดผลและประเมินผล
92
ทิวาภรณ์ อินทะโส • บุคลากรทางการศึกษา งานพัสดุ
93
วัชระพล ฟูแสง • บุคลากรทางการศึกษา งานบริหารทั่วไป
94
•
ผ่องพรรณ ก๋าวงศ์ • บุคลากรทางการศึกษา งานบริหารทั่วไป
95
ณัฐพงษ์ ธัญกรรม • บุคลากรทางการศึกษา งานอาคารสถานที่
96
•
นฤภร นวลเสน่ห์ • บุคลากรทางการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
97
•
ชนิดาภา อินต๊ะมุด • บุคลากรทางการศึกษา งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
98
•
จุฑารัตน์ ถวิลวิศาล • บุคลากรทางการศึกษา งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
99
•
นัฐพงค์ โยธา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
100
•
รัชชานนท์ มหาวรรณศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ